Požárně bezpečnostní řešení staveb

Dokumentace zpracovaná ke konkrétnímu stupni stavebního řízení

 • navrhuje a zdůvodňuje technické, konstrukční, materiálové a příp. dispoziční řešení, objektu (případně technologického zařízení) z hlediska jeho požární bezpečnosti


Nabídka

Vypracuji požárně bezpečnostní řešení stavby k Vaší projektové dokumentaci, které je povinnou přílohou k žádosti o územní rozhodnutí a následně také k žádosti o stavební povolení či ohlášku. Mnou vypracované požárně bezpečnostní řešení stavby je v souladu s platnou legislativou a jeho součástí je i kladné vyjádřením místně příslušného Hasičského záchranného sboru (pokud ho stavební úřad požaduje).


Potřebné podklady pro vypracování

Podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení je projektová dokumentace v elektronické či papírové podobě.


Doba vypracování a doručení

Obvyklá doba pro vypracování zprávy je 1 až 2 týdny, v závislosti na velikosti posuzované stavby. Požárně bezpečnostní řešení v rozsahu stanoveném § 41 vyhl. č. 246/2001 (respektive vyhl. č. 221/2014 Sb.) Vám bude v tištěné formě doručena poštou, případně předána osobně.


V případě, že máte zájem o vypracování požárně bezpečnostního řešení, mě kontaktujte.

Těším se na spolupráci.

Ing. Slovák Martin (Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj)


Náležitosti požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení či ohlášení stavby, obsahuje:

 • seznam použitých podkladů pro zpracování,
 • stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
 • rozdělení stavby do požárních úseků,
 • stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,
 • zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,
 • zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
 • stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
 • určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,
 • vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,
 • stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,
 • zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
 • stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
 • posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen "návrh"); návrh vždy obsahuje:
 • způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb,
 • vymezení chráněných prostor
 • určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
 • stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídicích, ovládacích, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.,
 • výpočtovou část
 • stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace
 • rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen.

Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují:

 • grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti,
 • požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
 • vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry,
 • schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
 • zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
 • umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
 • způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,
 • vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest.
ZDROJ.cz - katalog odkazů
Zóna.cz - katalog stránek
CZIN.eu